Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Person­upp­gifts­behand­ling i kommuner

onsdagen den 9 december 2015 i Stockholm [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» It-rätt | » Offentlighet & sekretess

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : JP Infonet

     Hemsida    08-462 65 60    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : It-rätt | Offentlighet & sekretess

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Lagstiftningen som rör personuppgiftsbehandling kan många gånger uppfattas som komplicerad och ansvaret ser olika ut för uppgifter som behandlas strukturerat respektive ostrukturerat. För kommuner kompliceras det också ytterligare genom användningen av nya tekniska funktioner och lösningar. Idag är det inte ovanligt att kommuner erbjuder invånare möjligheten att ansöka om till exempel barnomsorg eller bygglov med hjälp av e-tjänster och det är inte heller ovanligt att kommuner går samman och utvecklar gemensamma IT-lösningar i syfte att effektivisera verksamheten samt minska kostnaderna. Tekniska funktioner som dessa kräver att ansvaret för enskildas personuppgifter delas upp och regleras särskilt.

Under denna kurs behandlar vi kommunens ansvar för personuppgifter enligt personuppgiftslagen, PUL, (1998:204). Vi går bland annat igenom hur ansvaret ser ut för uppgifter som till exempel förekommer på internet respektive behandling av uppgifter i interna ärendehanteringssystem. Vi diskuterar de regler som styr behandlingen av känsliga uppgifter samt berör vad som gäller vid elektroniskt utlämnande, såväl till enskilda som mellan kommuner. Enskildas rättigheter och sanktionsmöjligheter kommer även att kommenteras och genomgående under kursen behandlas vägledande avgöranden, från såväl domstolar som Datainspektionen.

Till skillnad från privat verksamhet är kommunen även skyldig att i sin informationshantering respektera offentlighetsprincipen, enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen, samt sekretessbestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det kan således uppkomma situationer när andra intressen i den offentliga förvaltningen kommer i konflikt med integritetsskyddsintresset som ligger till grund för PUL. Under kursen kommer vi därför behandla förhållandet mellan dessa perspektiv och regelverk.

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar som tjänsteman, såsom handläggare, personuppgiftsombud, IT-chef eller jurist, inom kommun. Kursen passar dock även andra som har intresse för dessa frågor eller på något sätt kommer i kontakt med dem i sitt arbete.

Kursledare är Sören Öman. Sören har en bakgrund som hovrättsassessor i Svea hovrätt och har även arbetat i Regeringskansliet, bl.a. på Justitiedepartementet, med att ta fram personuppgiftslagen. Han är en ofta anlitad föreläsare och har skrivit om bl.a. personuppgiftsskydd, yttrandefrihet och offentlighet- och sekretess.

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version