: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Persondataskydd: Vad står högst på agendan?

tisdagen den 19 november 2013 i Stockholm

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Europarätt | » It-rätt

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Institutet för rättsinformatikStiftelsen för rättsinformationSvenska föreningen för IT och Juridik – ADBJ

Plats : Stockholm

Ämne : Europarätt | It-rätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Persondataskydd – ännu en gång: Rättsläget i avvaktan på resultatet av EU:s reformarbete

Tisdagen den 19 november 2013, kl. 09.00 till kl. 16.00 med efterföljande mingel

Aula Magna, Stockholm universitet

Program

09.30 – 10.00
Presentation av konferensprogrammet
1. EU:s reformarbete Lägesrapport från Bryssel: kommissionsförslaget från 2012 om allmän uppgiftsskyddsförordning
Professor Cecilia Magnusson Sjöberg
Förbundsjurist Staffan Wikell

10.00–11.00
Paneldiskussion: Vad är bäst respektive sämst med EU:s reformarbete?
Moderator: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg
Deltagare:
Advokat Karl-Fredrik Björklund
Personuppgiftsanvarig Staffan Malmgren
Docent Jane Reichel
Doktorand Daniel Westman
Förbundsjurist Staffan Wikell

11.20–12.40
2. Vad står högst på agendan för (a) Lagstiftaren (b) Forskarna (c) Tillsynsmyndigheten
Expert Sören Öman (via video)
Professor Mats G. Hansson
Docent Magnus Stenbeck
Generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö

13.20–14.40
(d) Praktikern – inom näringslivet – inom offentlig verksamhet (e) Publicisten och journalisten (f) Domaren
Chief Counsel Caroline Olstedt Carlström
Advokat Per Furberg
VD Per Hultengård
Justitieråd Henrik Jermsten

15.10–16.00
Gästföreläsning
Rettslig regulering av personvern: Det umuliges kunst?
Professor Dag Wiese Schartum

Medverkande talare
Karl-Fredrik Björklund, advokat, delägare Advokatfirman Carler
Per Furberg, advokat, delägare Setterwalls Advokatbyrå
Mats G. Hansson, professor, Centre for Research ethics and Bioethics (CRB), Uppsala universitet
Per Hultengård, VD för Tidningsutgivarna
Henrik Jermsten, justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen
Caroline Olstedt Carlström, Chief Counsel Global Data Protection, Klarna AB
Cecilia Magnusson Sjöberg, professor, Institutet för rättsinformatik (IRI), Stockholms universitet
Staffan Malmgren, personuppgiftsansvarig, Lagen.nu
Jane Reichel, docent, Juridiska institutionen, Uppsala universitet
Dag Wiese Schartum, professor, Senter for rettsinformatikk (SERI), Oslo universitet
Magnus Stenbeck, docent, Dept. of Clinical Neuroscience, Karolinska institutet
Kristina Svahn Starrsjö, generaldirektör, Datainspektionen
Daniel Westman, doktorand, Institutet för rättsinformatik (IRI), Stockholms universitet
Staffan Wikell, förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Sören Öman, Jurist, utredare om personuppgiftslagen m.m. föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL)

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 505 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.