Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Översyn av lex Laval

måndagen den 23 november 2015 i Stockholm

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » Europarätt

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Svenska ilera-föreningen (International Labour and Employment Relations Association)

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt | Europarätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Den 15 april 2010 infördes till följd av EU-domstolens dom i det s.k. Lavalmålet ändringar i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare i Sverige. September 2012 tillkallades en parlamentarisk kommitté för att göra en översyn av lex Laval. ”Kommittén har lämnat ett antal förslag för att i utstationeringssituationer värna den svenska arbetsmarknadsmodellen och kollektivavtalens ställning”.

Huvudsekreterare i utredningen Sören Öman deltar i seminariet och berättar om resultatet av översynen och förslag till förändringar. Inlägget kommenteras av partsrepresentanter som deltagit i arbetet.

Seminariet leds av Claes Stråth.

Som vanligt kommer det att vara gott om tid för frågor och diskussion.

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version