: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Offentlig upphandling och kollektivavtalsreglerade pensioner och försäkringar

tisdagen den 16 november 2010 i Stockholm

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » Europarätt | » Övrigt

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Institutet för social civilrätt

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt | Europarätt | Övrigt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

EU-domstolens dom i målet Kommissionen mot Tyskland (C-271/08) från i somras slog fast att offentliga arbetsgivare måste rätta sig efter EU:s regler om offentlig upphandling när de beslutar vilket försäkringsbolag som ska ha hand om kollektivavtalsreglerade pensioner. Samtidigt betonar domstolen att detta inte utesluter att arbetstagarna ges ett inflytande över beslutet och att avtalets sociala syften tillvaratas. Vid seminariet analyseras domen av Sören Öman och Niklas Bruun kommenterar. Catharina Bäck beskriver vilka likheter och skillnader det finns mellan det tyska kollektivavtal som målet gällde och det kommunala tjänstepensionsavtalet i Sverige

Inledare:
Sören Öman, föreståndare, Centret för kommersiell rätt
Niklas Bruun, professor, Institutet för social civilrätt
Catharina Bäck, förhandlare, Sveriges Kommuner och Landsting
Karl Pfeifer, chefjurist, Arbetsgivarverket

Plats: Rum Bergsmannen Aula Magna, Stockholms universitet

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 498 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.