: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Nya rättsfall inom arbetsrätt

tisdagen den 22 september 2015 i Stockholm

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : InfoTorg Juridik / Bisnode

     Hemsida

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Sören Öman, vice ordförande i Arbetsdomstolen och expert i arbetsrätt, presenterar de senaste rättsfallen från Arbetsdomstolen och sätter prejudikaten i sitt sammanhang. Aktuella frågeställningar är bland annat övergång av verksamhet, dataintrång och tvåmånadersregeln.

Tisdag den 22 september träffas vi på Summit i Stockholm. Seminariet vänder sig till alla inom juristbranschen.

PRAKTISK INFORMATION
Datum: Tisdag den 22 september 2015.
Tid: 08.30–10.00. Frukost serveras från kl. 08.00.
Plats: Summit Hichtechbuilding, Sveavägen 9, Stockholm

OM SÖREN ÖMAN
Sören Öman har en bakgrund som hovrättsassessor i Svea hovrätt och är vice ordförande i Arbetsdomstolen. Han har lång erfarenhet från Regerings­kansliet, Justitie­departemen­tet och olika offentliga utredningar. Sören Öman har arbetat med, skrivit och föreläst om bland annat personuppgifts­lagen (PUL) och integritets­skydd i arbets­livet. Han anlitas åter­kommande som föredragshållare och som skiljeman i allmänna civil­rättsliga och arbets­rättsliga tvister.

» Länk till reportage om föredraget

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 505 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.