: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Ny myndighetsdatalag och andra nyheter om personuppgiftsskydd för offentlig sektor

fredagen den 4 september 2015 i Stockholm

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» It-rätt | » Offentlighet & sekretess

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : JP Infonet

     Hemsida    08-462 65 60    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : It-rätt | Offentlighet & sekretess

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

I april 2015 lämnades ett förslag till en helt ny myndighetsdatalag som ska gälla för samtliga statliga och kommunala myndigheters behandling av personuppgifter (SOU 2015:39). Lagen avser till att börja med att ersätta PUL för offentlig sektor men ska i slutändan även ersätta de särskilda registerförfattningarna. På senare tid har även ny praxis tillkommit gällande personuppgiftsskyddet, inte mindre än fem prejudikat från Högsta förvaltningsdomstolen samt ett prejudikat från Högsta domstolen. Även Datainspektionen har kommit med ny praxis på området, bl.a. rörande molntjänster.

Under denna halvdagskurs går vi igenom de mest aktuella nyheterna gällande personuppgiftsskyddet inom offentlig sektor, såväl det nya förslaget om en myndighetsdatalag som ny praxis på området. Bland annat kommer vi att behandla vad det nya förslaget om särskild ”myndighets-PUL” innebär och på vilket sätt lagen kan komma att påverka myndigheters behandling av personuppgifter.

Kursen vänder sig till alla som arbetar inom eller mot offentlig sektor och som är intresserade av det senaste inom personuppgiftsskydd, t.ex. kanslisekreterare, administratörer, chefer och förbundsjurister samt personuppgiftsombud.

Föreläsare är Sören Öman. Sören har en bakgrund som hovrättsassessor i Svea hovrätt och han har även arbetat i Regeringskansliet, bl.a. på Justitiedepartementet, med personuppgiftslagen samt med utredningen om integritetsskydd i arbetslivet (2008–2009). Sören är en ofta anlitad föreläsare och han har skrivit om bl.a. personuppgiftsskydd, yttrandefrihet och offentlighet- och sekretess. Idag bedriver Sören egen verksamhet och är bland annat föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms univeristet.

Program:

Förslaget till myndighetsdatalag
Bakgrunden och de särskilda registerförfattningarna.
Hur kan lagen komma att påverka myndigheternas verksamhet, t.ex. när det gäller utlämnande av uppgifter och direktåtkomst?

Genomgång av senare års praxis om personuppgiftsskyddet, som sätts i sitt sammanhang.

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 503 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.