Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Nordisk konferens: Anti-discrimination Law: Trends and Legal Dilemmas: Access to Justice / Class Action / Burden of Proof / Remedies

torsdagen den 25 april 2013 i Göteborg

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » Övrigt

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbeteInstitutionen för socialt arbete

Plats : Göteborg

Ämne : Arbetsrätt | Övrigt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Nordic Conference on Anti-discrimination law 25–26 April 2013
Anti-discrimination Law: Trends and Legal Dilemmas

Thursday 25 April

11.00 Conference start, welcome by Staffan Edén – Univ. of Gothenburg

11.15–12 Key-note speach on ”trends”

Ann Numhauser Henning – Lund Univ.

12.00–12.30 Short comments giving a Nordic perspective

Stein Evju – Univ. of Oslo

Niklas Bruun – Univ. of Helsinki

12.30–13.30 Lunch

13.30–14.15 Key note speach on ”legal dilemmas”

Dagmar Schiek – Univ. of Leeds

14.15–14.45 Short comments giving a Nordic perspective
Stein Evju – Univ. of Oslo

Niklas Bruun – Univ. of Helsinki

14.45–15.15 Coffee-break

15.15–16.30 Parallel seminars

The equal-pay principle in Nordic legislation and practice

Seminarleaders:

Byrial Bjørst – Teknisk Landsforbund

Lena Svenaeus – Lund Univ.

Anti-discrimination and religion – case law development

Seminarleaders:

Vibeke Blaker Strand – Norsk senter for menneskerettigheter

Lynn Roseberry – Copenhagen Business School

Access to justice/class action/burden of proof, remedies

Seminarleaders:

Sören Öman – Stockholm Univ. / Swedish Labor Court

Oddný Mjöll Arnardóttir – Univ. of Iceland

16.30–17.00 Reflections from those responsible for the three seminars

Venue Conference Centre Wallenberg, Medicinaregatan 20 A, Gothenburg

19.00 Conference-dinner and live-music at Musikens hus, Djurgårdsgatan 13

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version