Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Data­skydds­lag­stift­ningen – nyheter, rättslig för­djup­ning och sär­skilda tillämp­ningar

tisdagen den 29 mars 2022 i Stockholm

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Europarätt | » It-rätt

Föreläsare : Sören Öman Daniel Westman

Arrangör : Fakultetskurser

     Hemsida    08-41 003 006    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Europarätt | It-rätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Kursen vänder sig till den som arbetar med dataskyddslagstiftningen (t.ex. GDPR) och som vill bli uppdaterad och få fördjupade kunskaper inom utvalda områden. Ett inledande pass behandlar nyheter och trender på dataskyddsområdet, bl.a. ny praxis, tillsynsinitiativ på svensk och europeisk nivå samt förslaget till en ny ePrivacy-förordning.

Huvuddelen av kursen ägnas åt fördjupning i aktuella rättsliga frågor och dataskyddets tillämpning på särskilda nya tekniska och affärsmässiga fenomen. Exempel på ämnen som behandlas: Hur ska dataskyddsregleringen tolkas i ljuset av EU-domstolens praxis?, dataskydd v. yttrandefrihet, vad gäller beträffande pixlar, delaknappar, cookies m.m samt samtycke som rättslig grund.

En gästföreläsning med Sören Öman behandlar också ett antal aktuella ämnen såsom behandling av uppgifter om lagöverträdelser, dataskydd i samband med rekrytering, ansiktsigenkänning samt manuell behandling av personuppgifter.

Kursen avslutas med en frågestund där även andra dataskyddsrättsligafrågor kan tas upp.

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version