Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

När skyddet för företags­hemlig­heter får be­tydelse för integritets­skyddet

måndagen den 21 november 2016 i Stockholm

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Europarätt | » Företagshemligheter | » It-rätt

Föreläsare : Sören Öman Bengt Domeij Jane Reichel Magnus Tonell Sanna Wolk

Arrangör : Akademin för Immaterial- Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK)

     Hemsida

Plats : Stockholm

Ämne : Europarätt | Företagshemligheter | It-rätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Rätten till personlig och kommersiell information

Hanteringen av känslig information kommer allt mer i fokus. Under år 2016 antog EU två viktiga regelverk om informationshantering dels en förordning om dataskydd som ska ersätta den svenska personuppgiftslagen, dels ett nytt direktiv om företagshemligheter som för första gången kommer att harmonisera rättsområdet. Både förordningen och direktivet kommer att träda ikraft år 2018.

Frågor om rätten till och ansvaret för personlig eller kommersiell information har kommit allt mer i fokus. Mot bakgrund av de stora EU-förändringarna för hantering av just persondata kommer vi diskutera 2016 års dataskyddsförordning, särskilt internationella överföringar och relationen till rätten till information. När skyddet för företagshemligheter får betydelse för integritetsskyddet. Företagshemligheter vid myndighetskontakter samt den nya definitionen av företagshemligheter i EU-direktivet.

Talare: professor Bengt Domeij, IMK vid Uppsala universitet, professor Jane Reichel, Uppsala universitet, advokat Magnus Tonell, Advokatfirman ADN Law och ordförande Sören Öman, Arbetsdomstolen

Docent Sanna Wolk vid IMK kommer att moderera diskussionen.

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version