Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Leveransplikt för elektroniska dokument

onsdagen den 16 december 2009 i Stockholm

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» It-rätt | » Övrigt

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Institutet för rättsinformatikKungl. biblioteketStatlig myndighetStockholm Centre for Commercial LawStockholms universitet

     Hemsida

Plats : Stockholm

Ämne : It-rätt | Övrigt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Seminarium om leveransplikt för elektroniska dokument

Stockholm Centre for Commercial Law, Forskningsavdelningen för medierätt, Institutet för rättsinformatik och Kungl. biblioteket

En statlig utredare har nyligen föreslagit att tidningar, tidskrifter, förlag och radio- och TV-företag ska få skyldighet att leverera nätpublicerade elektroniska dokument till Kungl. biblioteket som ska bevara materialet för framtiden.

Vid seminariet presenteras och diskuteras utredningens förslag av

Utredningen Leveransplikt för elektroniska dokument (Ds 2009:61) kan läsas på http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/135473

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version