: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Lavalfrågan

fredagen den 12 september 2014 i Cascais (Portugal)

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » Europarätt

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Institutet för social civilrätt

Plats : Cascais (Portugal)

Ämne : Arbetsrätt | Europarätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Föredrag på konferensen Arbetsrättens utveckling i teori och praktik den 11–14 september 2014 i Cascais, Portugal.

Konferensen syftar till att stimulera tankeutbyte mellan vetenskapligt och praktiskt verksamma arbetsrättsspecialister om centrala frågeställningar och utvecklingstendenser inom arbetsrätten. Konferensen kommer att hållas i form av seminarier och behandla frågor med stor relevans för rättstillämpningen i Sverige.

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 505 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.