: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Juridiken vid upphörande av anställning

onsdagen den 18 mars 2015 i Stockholm [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » Yttrandefrihet

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : VJS / Karnov Group

     Hemsida    08-587 670 00    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt | Yttrandefrihet

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Uppsägning/avskedande, arbetstagares yttrandefrihet och användning av sociala medier

Denna kurs tar upp aktuella problemställningar som uppkommer i arbetsrättsjuristens och HR-ansvariges vardag i samband med att en anställning upphör och när arbetstagaren använder sociala medier eller kritiserar eller gör uttalanden som kan inverka på arbetsgivaren. Vi går igenom de olika grunderna för uppsägning av personliga skäl och avskedande och skyldigheten att omplacera i stället för att säga upp samt den så kallade tvåmånadersregeln. Även arbetsbristuppsägning och turordning tas upp. Dessutom går vi igenom vad som gäller när arbetstagaren använder sociala medier eller annars yttrar sig eller kritiserar på ett sätt som arbetsgivaren ogillar. Kursdagen avslutas med en genomgång av de senaste arbetsrättsliga nyheterna från praxis och lagstiftningsfronten.

Kursen vänder sig till jurister med erfarenhet eller intresse av arbetsrätt, ombudsmän, personalchefer och andra HR-ansvariga. Den som vill ha en bredare genomgång av det enskilda anställningsförhållandets juridik kan gå också kurserna:
» Juridiken vid inledning av anställning
» Juridiken vid kontroll av anställda och efter avslutad anställning

Kurserna hänger samman med varandra men kan genomgås fristående.

Föreläsare är Sören Öman, särskild utredare av personuppgiftslagen; föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet och vice ordförande i Arbetsdomstolen.

Program

Pass 1
– Avskedande och uppsägning av personliga skäl
– Tvåmånadersregeln
– Omplaceringsutredning
– Uppsägningsgrunderna

Pass 2
– Uppsägningsgrunderna forts.
– Formalia
– Rätten att stå kvar i anställning vid tvist

Pass 3
– Uppsägning på grund av arbetsbrist
– Vad är arbetsbrist?
– Fingerad arbetsbrist
– Omplacering vid arbetsbrist
– Turordning

Pass 4
– Sociala medier på jobbet och på fritiden
– Arbetstagares yttrandefrihet och kritikrätt

Nyheter i praxis och lagstiftning

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 502 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.