Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Internationell konferens: Intersections between commercial law and labour law: The way ahead: Arbetsrätt när företag samarbetar i nätverk

fredagen den 25 oktober 2013 i Cortona (Italien)

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » Europarätt | » Övrigt

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Stockholm Centre for Commercial LawStockholms universitetUniversity of Florence

     Hemsida

Plats : Cortona (Italien)

Ämne : Arbetsrätt | Europarätt | Övrigt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

The role of micro, small and medium sized companies is often pointed out as the way forward for the economy. Such companies often form clusters or production or supply chains under a larger company. The micro, small and medium sized companies out of necessity often co-operate or even share knowledge and resources. In such a company network context several legal issues arise.

In Italy, there is special legislation on contractual networks (”contratto di rete”) whereby two or more firms undertake the obligation to exercise in common one or more economic activities in order to increase and gain in innovativeness and competitiveness within the market, while in Sweden general rules apply in the company network context.

The legal issues concern both commercial law and more traditional labour law and also raises the question of protection of fundamental rights.

Joint conference
University of Florence
and
Stockholm Centre for Commercial Law Faculty of Law, Stockholm University
25 October 2013
Palazzone di Cortona, Cortona, Italy

Programme

Opening of the conference

Short introductions to the themes of the conference by professor Silvana Sciarra, University of Florence (ccordinator of the research project ‘Fondazione Pera’), and professor Jan Kleineman, Stockholm Centre for Commercial Law

Short presentations of the participants

Legal personality and responsibility in a company network context

Professor Corrado Malberti, University of Florence – The role of contractual networks: Between contract and legal personality

Professor Jan Kleineman, Stockholm Centre for Commercial Law – Auditors’ liability in relation to third parties

Associate Professor Mia Carlsson, Stockholm Centre for Commercial Law – Liability and insurance for industrial/occupational injury in a company network context

Doctoral Candidate Jessica Östberg, Stockholm Centre for Commercial Law – CEOs and board members in a company network context: The duty of loyalty and liability in relation to the own company or its shareholders

Comments by Advokat André Andersson, Stockholm Centre for Commercial Law

Protection of fundamental rights in a company network context

Professor Silvana Sciarra, University of Florence – Global and local chains of production: How to enforce fundamental social rights

Dr. Marika Macchi, University of Florence – Global and local chains of production: The regional economic environment for network contracts. Evidence from Tuscany

Professor Mårten Schultz, Stockholm Centre for Commercial Law – Human rights, torts and “direkte Drittwirkung”

Comments by Doctoral Candidate Philip Mielnicki, Stockholm Centre for Commercial Law

General discussion

The position of workers in a company network context

Professor Luisa Corazza, University of Campobasso – Employer, collective bargaining and productivity: The network approach

Director Sören Öman, Stockholm Centre for Commercial Law – A Swedish labour law perspective on the Italian ”contratto di rete” (Contractual Network) system

General discussion

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version