Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Integriteten i arbetslivet

torsdagen den 22 maj 2008 i Stockholm

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » It-rätt

Föreläsare : Sören Öman Karl-Fredrik Björklund

Arrangör : Jure Utbildning

     Hemsida    08-662 00 72

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt | It-rätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Arbetsgivare behöver ha kontroll över sin verksamhet, samtidigt som de anställda har ett befogat anspråk på att inte behöva bli utsatta för alltför närgången kontroll och övervakning. Det finns i dag ingen samlad lagstiftning om vilka integritetskänsliga åtgärder arbetsgivaren kan vidta mot arbetssökande och anställda. Detta gör att det finns en osäkerhet om vad som gäller och vad man får och inte får göra. Också tillämpningen av personuppgiftslagen i arbetslivet ger upphov till många frågor.

En ny lag om integritetsskydd i arbetslivet har nu föreslagits, SOU 2009:44. Också ett förslag till en ny lag om kameraövervakning är att vänta i höst.

Genom denna kurs får du en genomgång av olika lagregler som kan ha betydelse och de principer som vuxit fram i praxis. Du får också höra om de senaste lagförslagen. Du får många praktiska tips och får möjlighet att ställa frågor till kursledarna samt diskutera med andra deltagare. Vidare får du en kurspärm med referensmaterial.

Kursen vänder sig till personalhandläggare, chefer, bolags- och förbundsjurister, advokater samt andra som sysslar med personalfrågor. Kursen vänder sig även till IT-ansvariga och personuppgiftsombud samt andra som jobbar med behandling av personuppgifter och integritetsfrågor.

Integritetsskyddet i arbetslivet i allmänhet (Sören Öman)

Behandling av personuppgifter i arbetslivet (Sören Öman)

Exempel på policy för e-post och Internet (Karl-Fredrik Björklund)

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version