: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Informationshantering och anställda

onsdagen den 20 oktober 2010 i Malmö

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » Företagshemligheter | » It-rätt | » Konkurrensklausuler

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Blendow Institute

     Hemsida    08-579 366 00    Mejla

Plats : Malmö

Ämne : Arbetsrätt | Företagshemligheter | It-rätt | Konkurrensklausuler

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Anställda ges ofta tillgång till mycket företagskritisk information som inte bör lämna företaget eller användas på oriktigt sätt. Det gör det viktigt för arbetsgivaren att kunna kontrollera de som anställs och vad de anställda gör. Vilka möjligheter till kontroll finns? Vad kan man göra om man misstänker att anställda eller före detta anställda missbrukar företagets information?

Som deltagare får du kunskap om:

Målgrupp: Chefer och de som arbetar med personalfrågor eller informationsskydd i privata företag och organisationer. Bolagsjurister och advokater.

Möjligheterna att kontrollera arbetssökande respektive redan anställda

Förebyggande åtgärder

Anställdas lojalitets- och tystnadsplikt

Lagen om skydd för företagshemligheter

Sanktioner

Frågestund

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 505 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.