: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

GDPR 2 – Nationell lagstiftning och fördjupning

onsdagen den 21 mars 2018 i Stockholm

Kommande kurstillfälle :

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Europarätt | » It-rätt

Föreläsare : Sören Öman Daniel Westman

Arrangör : VJS / Karnov Group

     Hemsida    08-587 670 00    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Europarätt | It-rätt

Anmäl dig hos arrangören! ( Klicka här )

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

EU:s dataskyddsförordning är direkt tillämplig, men lämnar relativt stort utrymme för kompletterande nationell reglering. Kursen behandlar arbetet med att ta fram en sådan kompletterande reglering samt ger en fördjupning kring utvalda delar av själva förordningen.

Kursen vänder sig till den som har grundläggande kunskaper om EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och som vill fördjupa sig och få en uppdatering om hur förordningen kommer att hanteras i Sverige.

Kursen hette tidigare: EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning.

Dagen inleds med en nyhetsuppdatering rörande dataskyddsförordningen. Därefter presenteras och analyseras förslaget till en kompletterande svensk dataskyddslag.

Under eftermiddagen ges en översikt över arbetet med att se över de särskilda registerförfattningarna. Dessutom behandlas förslaget till en ny kamerabevakningslag. Därefter görs en fördjupad analys av vissa av dataskyddsförordningens regler. Under denna fördjupning behandlas bl.a. de omfattande bestämmelserna om den registrerades rättigheter, de nya reglerna om samtycke och reglerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

Under dagen finns det utrymme för frågor och diskussion.

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

MÅLGRUPP
Advokater, jurister, personuppgiftsombud, personuppgiftsansvariga, compliance officers samt andra som hanterar personuppgiftsfrågor.

FÖRELÄSARE
Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen. Han är också skiljeman, författare och uppskattad föreläsare. Han har lång erfarenhet från arbete i Regeringskansliet och har en synnerligen omfattande och bred erfarenhet av offentliga utredningar.

Han var sekreterare i den kommitté som föreslog personuppgiftslagen (PUL) och har senare på regeringens uppdrag gjort en översyn av lagen som lett till betydande ändringar. Han har också medverkat i många andra utredningar om personuppgiftsskydd och, tillsammans med annan, skrivit den ledande lagkommentaren till PUL.

Daniel Westman är specialiserad på IT- och medierätt. Han arbetar bl.a. med dataskydd, upphovsrätt, yttrandefrihet och ansvar på nätet, offentlighetsprincipen samt IT-avtal. Han är verksam som fristående rådgivare och som doktorand i rättsinformatik. Han har varit expert i flera statliga utredningar, bl.a. Dataskyddsutredningen.

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 495 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.