: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Förslaget till dataskyddsförordning – Rätten att flytta på sina data och att bli bortglömd

tisdagen den 9 april 2013 i Stockholm

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Europarätt | » It-rätt

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Stiftelsen för rättsinformation

Plats : Stockholm

Ämne : Europarätt | It-rätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Workshop: Förslaget till dataskyddsförordning – utmaningar för den rättsliga informationsförsörjningen

Workshopen handlar om den EU-rättsliga utvecklingen inom dataskyddsområdet med fokus på rättslig informationsförsörjning. Bakgrunden är kommissionens förslag till en dataskyddsförordning. Det övergripande syftet med en ny rättslig reglering är att förstärka integritetsskyddet, åstadkomma bättre harmonisering medlemsstaterna emellan, minska byråkratiseringen och öka teknikanpassningen. En EU-förordning blir till skillnad från ett EU-direktiv gällande i medlemsstaterna utan något särskilt genomförande i den nationella lagstiftningen. Sammantaget får detta givetvis konsekvenser för hur vi i Sverige hanterar såväl traditionella rättskällor som annan rättsinformation i digital form.

9.30–9.40
Presentation av konferenstemat
Cecilia Magnusson Sjöberg, IRI

9.40–10.00
Dataskyddsreformen – lägesrapport
Elisabeth Wallin, jurist och internationell samordnare, Datainspektionen

10.00–10.20
Kritiska faktorer med avseende på just rättsinformation
Staffan Malmgren, sekreterare Uppgiftslämnarutredningen, notarie Stockholms förvaltningsrätt samt ansvarig för lagen.nu

10.20–10.40
Rätten att flytta på sina data och att bli bortglömd
Sören Öman, föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholms universitet

10.40–11.00
Vilka frågor ställer marknaden?
Marie Sahlsten, Contentansvarig på Bisnode Information (f.d. InfoTorg)

11.00–11.20
Paus

11.20–12.20 Paneldiskussion
Några diskussionsfrågor:
EU:s dataskyddsreglering och svenskt grundlagsskydd genom utgivningsbevis
Vidareutnyttjande av rättsinformation inom ramen för en ny dataskyddsförordning

Tid: Tisdag 9 april 2013, kl. 9.00 till 12.20
Plats: Riksarkivet, Fyrverkarbacken 13, Marieberg, Stockholm

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 502 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.