: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Företagshemligheter, konkurrensklausuler och processen i AD

måndagen den 28 april 2014 i Stockholm [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » Företagshemligheter | » Konkurrensklausuler | » Processrätt | » Yttrandefrihet

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Fakultetskurser

     Hemsida    08-41 003 006    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt | Företagshemligheter | Konkurrensklausuler | Processrätt | Yttrandefrihet

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Arbetsdomstolen har nyligen meddelat en dom (AD 2013 nr 24) som verkar lägga fast ny praxis i fråga om anställdas bundenhet av konkurrensklausuler och principalansvar för en godtroende ny arbetsgivare när en nyanställd har tagit med sig den gamle arbetsgivarens hemligheter och använder dessa i verksamheten. I målet bortsågs helt från en konkurrensklausul, men arbetstagaren och den nye arbetsgivaren fick betala 3,5 miljoner kronor i skadestånd för brott mot företagshemlighetslagen. Det finns även annan intressant praxis från senare år.

På denna kurs går vi igenom praxis och reder ut vad som kan anses gälla i dag i fråga om konkurrensförbud för anställda och skadeståndsansvaret för tidigare anställdas utnyttjanden av den gamle arbetsgivarens företagshemligheter.

På eftermiddagen går vi igenom en del viktiga frågor inom arbetsprocessrätten och vad man bör tänka på i olika skeden av processen.

Konkurrensklausuler

Lagen om skydd för företagshemligheter

Processen i Arbetsdomstolen

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 505 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.