Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Företagshemligheter

torsdagen den 19 november 2009 i Stockholm [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » Företagshemligheter | » Yttrandefrihet

Föreläsare : Sören Öman Christina Wainikka Henrik Bengtsson

Arrangör : Fakultetskurser

     Hemsida    08-41 003 006    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt | Företagshemligheter | Yttrandefrihet

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Idag bygger allt fler företag sin verksamhet på information och kunskap snarare än på traditionell industriell produktion. Kvalificerad forskning och utveckling bedrivs inom en mängd nya samhällsviktiga områden såsom informationsteknik och bioteknik. Teknikens utveckling har medfört att information kan lagras och överföras på helt andra sätt än tidigare.

Våren 2008 presenterades en utredning om förstärkt skydd för företagshemligheter (SOU 2008:63). Kursen ger en genomgång av viktiga frågeställningar kring området företagshemligheter, från grundläggande definitioner, till handfasta råd om hur man bör agera i olika situationer. En redogörelse för det nya lagförslaget ges också.

Föreläsarna Henrik Bengtsson och Sören Öman var båda experter i utredningen (SOU 2008:63). Christina Wainikka disputerade på en avhandling om affärshemligheter.

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version