Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

EU:s data­skydds­för­ord­ning – kompletterande nationell reglering och för­djup­ning

torsdagen den 5 oktober 2017 i Stockholm

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Europarätt | » It-rätt

Föreläsare : Sören Öman Daniel Westman

Arrangör : JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group)

     Hemsida    08-40 06 54 10    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Europarätt | It-rätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

EU:s nya dataskyddsförordning antogs i april 2016. Den omfattande förordningen (173 ingresspunkter och 99 artiklar) påverkar förutsättningarna för i stort sett all behandling av personuppgifter. Det är nu dags att sätta sig in i vad förordningen innebär och att ta ställning till vilka åtgärder som måste vidtas innan förordningen börjar tillämpas i maj 2018.

Kursen vänder sig till den som har grundläggande kunskaper om EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och som vill fördjupa sig och få en uppdatering om hur förordningen kommer att hanteras i Sverige.

Dagen inleds med en nyhetsuppdatering rörande dataskyddsförordningen. Därefter presenteras och analyseras Dataskyddsutredningens förslag till en kompletterande svensk dataskyddslag.

Under eftermiddagen ges en översikt över arbetet med att se över de särskilda registerförfattningarna. Dessutom görs en fördjupad analys av vissa av dataskyddsförordningens regler. Under denna fördjupning behandlas bl.a. de omfattande bestämmelserna om den registrerades rättigheter, de nya reglerna om samtycke och reglerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

Under dagen finns det utrymme för frågor och diskussion.

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

MÅLGRUPP
Advokater, jurister, personuppgiftsombud, personuppgiftsansvariga, compliance officers samt andra som hanterar personuppgiftsfrågor.

FÖRELÄSARE
Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen. Han är också skiljeman, författare och uppskattad föreläsare. Han har lång erfarenhet från arbete i Regeringskansliet och har en synnerligen omfattande och bred erfarenhet av offentliga utredningar.

Han var sekreterare i den kommitté som föreslog personuppgiftslagen (PUL) och har senare på regeringens uppdrag gjort en översyn av lagen som lett till betydande ändringar. Han har också medverkat i många andra utredningar om personuppgiftsskydd och, tillsammans med annan, skrivit den ledande lagkommentaren till PUL.

Daniel Westman är specialiserad på IT- och medierätt. Han arbetar bl.a. med dataskydd, upphovsrätt, yttrandefrihet och ansvar på nätet, offentlighetsprincipen samt IT-avtal. Han är verksam som oberoende rådgivare till myndigheter och företag och som doktorand i rättsinformatik. Han är expert i flera statliga utredningar, bl.a. Dataskyddsutredningen.

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version