: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Europakonventionen och svensk arbetsrätt

torsdagen den 12 mars 2015 i Stockholm [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » Europarätt | » Yttrandefrihet

Föreläsare : Sören Öman Petra Herzfeld Olsson

Arrangör : Fakultetskurser

     Hemsida    08-41 003 006    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt | Europarätt | Yttrandefrihet

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Europadomstolen har på senare tid varit väldigt aktiv på arbetsrättens område och utvidgat rättighetsskyddet för anställda på ett sätt vi inte sett tidigare. Domstolen har bl a slagit fast att rättigheter ska respekteras också i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare på det privata området, att skyddet för privatlivet också kan skydda mot uppsägningar på ett sätt som påminner om det svenska saklig grund-begreppet och att domstolen i vissa fall kan beordra återinsättande av anställd som förlorat anställningen.

Det har även skett en rättsutveckling i Sverige som innebär att Europakonventionen med framgång kan åberopas för att få skadestånd och utan sanktion slippa följa rättighetskränkande avtal. Detta gör att det blivit allt viktigare att ha kännedom om Europakonventionen och Europadomstolens praxis för att undvika att göra fel och för att kunna åberopa detta till stöd för sin talan. Det gäller inte bara inom den offentliga sektorn, som sedan länge otvetydigt haft att respektera rättigheterna, utan med hänsyn till den senaste utvecklingen i hög grad också inom den privata sektorn.

På denna kurs går vi igenom rättigheterna i Europakonventionen enligt Europadomstolens senaste praxis på arbetsrättens område och hur Europakonventionen kan användas i svenska domstolar i tvister med arbetsrättslig anknytning.

Föreläsare:

Petra Herzfeld Olsson, docent och lektor i internationell arbetsrätt vid Uppsala universitet med mångårig erfarenhet av Europakonventionen och Europadomstolens praxis.

Sören Öman, vice ordförande i Arbetsdomstolen och föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet, med mångårig erfarenhet av arbetsrättsliga tvister och från grundlagsenheten på Justitiedepartementet.

Allmänt om Europakonventionen, Europadomstolen och svensk rätt

Kort översikt över konventionsrättigheterna och förfarandet vid Europadomstolen samt den svenska inkorporeringslagen

Konventionsrättigheternas betydelse för förhållandena på den privata arbetsmarknaden (s.k. Drittwirkung) och möjligheterna att med framgång åberopa dem i svensk domstolSkadestånd enligt svensk praxiskapad rätt för brott mot Europakonventionen/inkorporeringslagen

Arbetsmiljöskydd, skyddet för privatlivet i arbetet och tvångarbete

Arbetsmiljöskydd kan enligt Europakonventionen aktualisera antingen artikel 2 om rätten till liv eller artikel 8 om skydd för privatlivet. Vilka faktorer avgör vilken artikel som aktualiseras och vilka krav ifråga om arbetsmiljöskydd gäller?

Artikel 8 om rätten till privatliv har dessutom visat sig innehålla inte bara integritetsskydd utan också både ett visst mått av anställningsskydd och en rätt till arbete. Hur förhåller sig Europakonventionens aspekter av dessa rättigheter till övrig svensk rätt?

Förbudet mot slaveri och tvångarbete enligt artikel 4 sågs länge som en artikel utan betydelse för det moderna Europa. Globaliseringen har åter aktualiserat förbudet och den första Europadomstolsdom där en kränkning av artikel 4 konstaterats kom 2005 och har följts av fler. Vad utgör tvångsarbete i vår tid?

Yttrandefrihet och religionsfrihet i arbetslivet

Två förslag om en utvidgning av yttrandefriheten för arbetstagare ligger på regeringens bord. Vad gäller redan enligt Europakonventionen och vilket handlingsutrymme har regeringen?

Europadomstolen har fått ta ställning till både rätten att bära kors på arbetsplatsen och olika anspråk på religionsbetingad befrielse av arbetsuppgifter. Vad innebär artikel 9 i Europakonventionen?

Föreningsfrihet och äganderätt

Föreningsfrihetens negativa dimension och äganderätten är kanske de bestämmelser som hittills haft störst betydelse för svensk arbetsrätt. Vilken är deras innebörd?

Föreningsfrihetens positiva sida har under 2000-talet kommit att innefatta både kollektiv förhandling och strejkrätt. Hur vidsträckt är denna rättighet och vilka är dess gränser.

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 505 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.