: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

EU-förslaget till dataskydds­förordning

torsdagen den 1 oktober 2015 i Stockholm

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Europarätt | » It-rätt

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : SIPU

     Hemsida    08-698 06 01    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Europarätt | It-rätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Just nu pågår en intensiv rättsutveckling inom dataskyddsområdet. Den snabba tekniska utvecklingen i kombination med utvecklingen av e-förvaltningen har lett till att lagstiftningen behöver moderniseras för att vara bättre anpassad till dagens digitala nätverk.

EU:s dataskyddsreform slutförhandlas just nu i en trilog (Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet) med målet att ha nått en överenskommelse innan årsskiftet, så att de nya reglerna kan börja gälla 2018. Blir det en dataskyddsförordning, kommer den svenska personuppgiftslagen upphöra att gälla och ersättas med det nya regelverk som EU nu tar fram. EU:s reformarbete avser en allmän uppgiftsskyddsförordning, med förstärkt integritetsskydd, ökad harmonisering bland medlemsstaterna och bättre teknisk anpassning.

Nationell konferens: Ny myndighetsdatalag och EU:s dataskyddsreform

Vilka förändringar sker och hur ska de genomföras i e-förvaltningen?

Sören Öman: Nytt respektive välkänt i EU:s förslag till en allmän uppgiftsskyddsförordning med ett förstärkt integritetsskydd

• Vilka är de stora förändringarna när det gäller behandling av
personuppgifter, t.ex. kring:
– dataportabilitet
– rätten att bli glömd
– samtycke
– definitioner

• Nya skyldigheter för personuppgiftsansvariga

Sören Öman, jurist och föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet. Sören har en bakgrund som hovrättsassessor i Svea hovrätt och har även arbetat i Regeringskansliet, bl.a. på Justitiedepartementet, då med att ta fram personuppgiftslagen (1998:204). Han är en ofta anlitad föreläsare och har skrivit om bl.a. personuppgiftsskydd, yttrandefrihet och offentlighet- och sekretess.

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 502 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.