: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Den personliga integriteten i arbetslivet & Whistleblowing, kritikrätt och yttrandefrihet i arbetslivet

tisdagen den 15 december 2009 i Stockholm

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Fakultetskurser

     Hemsida    08-41 003 006    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Den personliga integriteten i arbetslivet

Den personliga integriteten i arbetslivet har länge varit uppmärksammad. Området upplevs som krångligt, eftersom det inte finns någon samlad lagstiftning. I stället är man hänvisad till ett antal vägledande avgöranden från Arbetsdomstolen och spridda bestämmelser i olika lagar, t.ex. personuppgiftslagen, kameraövervakningslagen, regeringsformen, Europakonventionen, brottsbalken m.fl. På kursen reder vi ut vad som kan anses gälla i dag.

På kursen får du också reda på senaste nytt på området. En helt ny lag om integritetsskydd i arbetslivet har föreslagits (SOU 2009:44). I november väntas ett förslag till en ny lag om kameraövervakning. Arbetsdomstolen har under våren meddelat ett par intressanta domar om alkohol- och drogtestning.

Whistleblowing, kritikrätt och yttrandefrihet i arbetslivet

En del företag, ofta med ägare i USA, vill införa särskilda system för de anställda att anmäla missförhållanden i företaget, s.k. whistleblowing. Vad gäller för sådana system?

Även utan ett särskilt system för whistleblowing har de anställda en rätt att föra fram kritik internt inom företaget eller myndigheten. Den kritikrätten är dock inte oinskränkt. Var gränserna för kritikrätten går är ofta oklart, men det finns en del praxis från Arbetsdomstolen.

I vissa fall har anställda i företag och myndigheter rätt att på grund av sin yttrandefrihet göra uttalanden, som kan påverka arbetet, offentligt, till journalister eller i myndighetsanmälningar. På den offentliga sidan är yttrandefriheten bättre skyddad än på den privata sidan. På den privata sidan måste företagshemlighetslagen beaktas, och på den offentliga sidan gäller offentlighets- och sekretesslagen.

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 505 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.