: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

EU:s data­skydds­förord­ning

tisdagen den 5 april 2016 i Stockholm

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Europarätt | » It-rätt

Föreläsare : Sören Öman Daniel Westman

Arrangör : Fakultetskurser

     Hemsida    08-41 003 006    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Europarätt | It-rätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Denna kurs vänder sig till den som arbetar med personuppgiftslagstiftningen och som vill fördjupa sina kunskaper.

Kursens tredje del behandlar EU:s dataskyddsförordning som antas under våren 2016 och träder i kraft våren 2018.

Gästföreläsare: Sören Öman

EU:s dataskyddsförordning
– Huvuddragen i den nya regleringen
– Viktiga nyheter
– Förhållandet till svensk lagstiftning

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 502 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.