Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Den nya kamera­övervaknings­lagstiftningen & Förslaget till en ny EU-förordning om personuppgifts­skydd

måndagen den 5 oktober 2015 i Stockholm

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Europarätt | » It-rätt | » Övrigt

Föreläsare : Sören Öman Daniel Westman

Arrangör : Fakultetskurser

     Hemsida    08-41 003 006    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Europarätt | It-rätt | Övrigt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Denna kurs vänder sig till den som arbetar med personuppgiftslagstiftningen och som vill fördjupa sina kunskaper.

Kursens tredje del behandlar viss ny och kommande lagstiftning på området. En genomgång görs av den nya lagstiftningen om kameraövervakning. Dessutom presenteras huvuddragen i EU:s kommande dataskyddsförordning.

Gästföreläsare: Sören Öman
– Förslaget till en ny EU-förordning om personuppgiftsskydd
– EU:s kommande dataskyddsförordning: Vilka är de viktigaste nyheterna?
– Vad innebär en förordningsreglering för svensk rätt?
– Den nya kameraövervakningslagstiftningen
– Ny lagstiftning om kameraövervakning förändrar rättsläget på ett antal punkter

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version