Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Den nya data­skydds­förord­ningen

torsdagen den 12 maj 2016 i Stockholm [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Europarätt | » It-rätt

Föreläsare : Sören Öman Daniel Westman

Arrangör : JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group)

     Hemsida    08-40 06 54 10    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Europarätt | It-rätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Allt tyder på att EU:s dataskyddsförordning kommer att antas under våren. Den omfattande förordningen (ca 130 ingresspunkter och 90 artiklar) påverkar förutsättningarna för i stort sett all behandling av personuppgifter. Det är nu dags att sätta sig in i vad förordningen innebär och att ta ställning till vilka åtgärder som måste vidtas innan ikraftträdandet om ungefär två år.

Kursen ger en grundlig genomgång av förordningen, med fokus på nyheter i förhållande till dagens personuppgiftsreglering. Bland annat diskuteras de förändrade förutsättningarna för att behandla personuppgifter, ”rätten att bli glömd” och ökade krav på proaktiva åtgärder. Särskilt fokus riktas mot tekniska och organisatoriska förändringar som måste planeras omgående.

Under en del av eftermiddagen ges möjlighet att välja mellan en offentligrättslig och en privaträttslig grupp.

Föreläsare

Daniel Westman är forskare och lärare i rättsinformatik samt rådgivare i IT-rättsliga frågor. Daniel medverkar under hela dagen.

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen samt expert på personuppgiftslagstiftningen. Sören medverkar under eftermiddagen.

Ur kursprogrammet:
– Konsekvenserna av en förordning istället för ett direktiv.
– Personuppgiftslagstiftningen upphävs, men vad händer med annan svensk lagstiftning?
– Förändrad territoriell tillämplighet.
– Ökade krav på information till den registrerade.
– Skärpta krav på samtyckets form.
– ”Rätten att bli glömd” samt krav på ”dataportabilitet”.
– Personuppgiftsombud blir obligatoriskt i vissa verksamheter
– Krav på dokumentation av behandlingen samt krav på integritetskonsekvensutredningar.
– Bestämmelser om ”privacy-by-design” och ”privacy-by-default”.
– Preciseringar av finalitetsprincipen.
– Nya självständiga skyldigheter för personuppgiftsbiträden.
– Förhållandet till offentlighetsprincipen och arkivlagstiftningen.
– Förhållandet till mediegrundlagarna (TF och YGL).
– Skärpta sanktioner.
– Nya skyldigheter att rapportera integritetsintrång.
– Profilering, pseudonymisering m.m.
– Vad innebär det att missbruksregeln försvinner och att myndigheter inte kommer att få behandla personuppgifter efter en intresseavvägning?

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version