Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Dataskyddsförordningen och arbetsrätten

onsdagen den 6 december 2017 i Stockholm

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » Europarätt | » It-rätt

Föreläsare : Sören Öman Ola Brinnen Veera Littmarck

Arrangör : Arbetsrättsliga föreningen

     Hemsida

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt | Europarätt | It-rätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Ordföranden i Arbetsdomstolen, Sören Öman, pratar om dataskyddsförordningen och arbetsrätten. Ola Brinnen från Svenskt Näringsliv och Veera Littmarck på fackförbundet ST ger sina synpunkter på förordningen och dess tillämpning inom arbetsrätten.

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version