Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Dataskyddsförordningen och arbetsrätt

torsdagen den 19 april 2018 i Stockholm

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » Europarätt | » It-rätt

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group)

     Hemsida    08-40 06 54 10    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt | Europarätt | It-rätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Arbetsrätt 2018

Arbetsrättsdagen är VJS årligen återkommande nyhets- och kunskapsdag för arbetsrättsjurister, advokater, personalchefer, personalhandläggare, ombudsmän och andra som arbetar med arbetsrätt och arbetsrättsliga frågor. Efter en gemensam inledning genomförs parallella seminarier. Deltagarna väljer det seminarium som passar honom eller henne bäst och kan utforma sitt personliga program efter eget önskemål och intresseinriktning.

Sören Öman föreläser kl. 11.00–12.00 om dataskyddsförordningen och arbetsrätt.

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version