Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Data­skydd och person­upp­gifts­behand­ling i kommuner

torsdagen den 30 augusti 2018 i Stockholm [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Europarätt | » It-rätt | » Offentlighet & sekretess

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : JP Infonet

     Hemsida    08-462 65 60    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Europarätt | It-rätt | Offentlighet & sekretess

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Lagstiftningen som rör personuppgiftsbehandling kan många gånger uppfattas som komplicerad och ansvaret skiljer sig för uppgifter som behandlas strukturerat respektive ostrukturerat. För kommuner kompliceras detta ytterligare genom användningen av nya tekniska funktioner och lösningar. I dag är det nämligen inte ovanligt att kommuner erbjuder möjligheten att ansöka om till exempel barnomsorg och bygglov med hjälp av e-tjänster eller samverkar med andra kommuner för att utveckla gemensamma it-lösningar. Tekniska funktioner som dessa kräver att ansvaret för enskildas personuppgifter delas upp och regleras särskilt.

Till skillnad från privat verksamhet är kommunen även skyldig att i sin informationshantering respektera offentlighetsprincipen, enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen, samt sekretessbestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det kan således uppkomma situationer när intressen i den offentliga förvaltningen kommer i konflikt med det integritetsskyddsintresse som ligger till grund för bestämmelserna om personuppgiftsbehandling. Under kursen kommer vi därför behandla förhållandet mellan dessa perspektiv och regelverk.

Vi går igenom hur ansvaret ser ut för uppgifter som till exempel förekommer på internet respektive behandling av uppgifter i interna ärendehanteringssystem. Vi diskuterar de regler som styr behandlingen av känsliga uppgifter samt berör vad som gäller vid elektroniskt utlämnande, såväl till enskilda som mellan kommuner. Enskildas rättigheter och sanktionsmöjligheter kommer även att kommenteras och genomgående under kursen behandlas vägledande avgöranden, från såväl domstolar som Datainspektionen.

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar som handläggare, personuppgiftsombud, it-chef, jurist, m.m. inom kommun. Kursen passar även andra som har intresse för dessa frågor eller kommer i kontakt med dem i sitt arbete.

Kursledare är Sören Öman. Sören Öman arbetar i dag som ordförande i arbetsdomstolen och har sedan 1996 arbetat med frågor om personuppgiftsskydd. Han var sekreterare i den kommitté som föreslog personuppgiftslagen (PUL) och har senare på regeringens uppdrag gjort en översyn av lagen som lett till betydande ändringar. Han har också medverkat i många andra utredningar om personuppgiftsskydd och, tillsammans med annan, skrivit den ledande lagkommentaren till PUL.

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version