: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Avveckling och förändring av anställning

tisdagen den 17 september 2013 i Stockholm [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Blendow Institute

     Hemsida    08-579 366 00    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

På denna kurs tas det upp sådana frågor som i praktiken ofta förekommer i arbetsrättslig rådgivningsverksamhet. Det gäller frågor om när avskedande eller uppsägning kan vidtas och frågor om omreglering av anställningsvillkor och omplacering av anställda.

Som deltagare får du kunskap om:

Målgrupp: Advokater, förbundsjurister, bolagsjurister och andra jurister som arbetar med arbetsrättsliga frågor.

Omreglering av anställningsvillkoren & omplacering
– Möjligheterna att ändra eller ta bort förmåner
– Reglering i kollektivavtal, enskilt anställningsavtal eller ensidigt
arbetsgivarbeslut?
– Sker ändringen av personliga skäl eller arbetsbrist i teknisk mening?
– Vilka omplaceringar kan arbetsgivaren ensidigt besluta om?

Uppsägning av personliga skäl och avskedande
– Uppsägningsgrunderna
– Tvåmånadersregeln
– Bevisläget
– Omplaceringsutredningen

Uppsägning på grund av arbetsbrist & turordning
– Vad är arbetsbrist? ”Fingerad arbetsbrist”
– Arbetsbrist på grund av förändrade kvalifikationskrav
– Omplaceringsutredningen – Tillräckliga kvalifikationer
– Turordningskretsarna och turordningen – Avtalsturlista

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 505 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.