Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist

tisdagen den 6 november 2018 i Stockholm [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » Konkurrensklausuler

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Blendow Institute

     Hemsida    08-579 366 00    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt | Konkurrensklausuler

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

På den här kursen går vi igenom vad som gäller när arbetsgivaren vill avsluta en anställning av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist. Vi tar också upp vad som gäller vid konkurrens från tidigare anställda och vilka möjligheter arbetsgivaren har att förhindra eller stoppa sådant.

Vi tar upp sådant när det krävs att arbetstagaren först varnas, den s.k. tvåmånadersregeln och vad som gäller i fråga om omplacering och turordning. Vi kommer också att gå igenom hur saklig grund-bedömningen görs och tar mera noga upp några av de vanligare grunderna för uppsägning/avskedande.

Fokus ligger på bedömningen i sak men det finns möjlighet att ställa frågor om formaliaregler, såsom besked om uppsägning/avskedande och varsel.

Avslutningsvis går vi igenom vad som gäller vid konkurrens från tidigare anställda och vilka möjligheter arbetsgivaren har att förhindra eller stoppa sådant, t.ex. genom konkurrensklausuler och att begära interimistiska, tillfälliga, domstolsbeslut.

Under dagen får du som deltagare ingående svar på följande frågor;

Målgrupp
Advokater, ombudsmän, förbundsjurister, bolagsjurister, förvaltningsjurister och andra jurister som arbetar med arbetsrättsliga frågor.

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version