: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Arbetsrättsligt kurspaket, dag 1 av 3

torsdagen den 7 november 2013 i Stockholm [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » Företagshemligheter | » It-rätt | » Konkurrensklausuler | » Yttrandefrihet

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : VJS / Karnov Group

     Hemsida    08-587 670 00    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt | Företagshemligheter | It-rätt | Konkurrensklausuler | Yttrandefrihet

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

VJS arbetsrättsliga kurspaket är en kursform riktad mot jurister som arbetar inom arbetsrättens område och erfarna HR-ansvariga. Under ledning av moderator Sören Öman diskuteras aktuella problemställningar som uppkommer i arbetsrättsjuristens och HR-ansvariges vardag. Kurspaketet som fortlöper över en längre period ger även en unik möjlighet till utbyte av erfarenheter och kontaktskapande. För att säkerställa ett produktivt forum har kursen enbart plats för 25 deltagare.

Vi träffas vid fyra tillfällen, inklusive arbetsrättsdagen 2014, under loppet om 12 månader vilket motsvarar 28 undervisningstimmar. Mötena kommer att hållas centralt i Stockholm.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 28 kvalificerade kurstimmar.

Kurstillfälle 1, torsdagen den 7 november 2013 alternativt torsdagen den 30 januari 2014:

Kurstillfälle 2, Arbetsrättsdagen 2014

Kurstillfälle 3, torsdagen den 3 april 2014:

Kurstillfälle 4, torsdagen den 18 september 2014:

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 505 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.