Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Arbetsrättsliga spörsmål och tvister

torsdagen den 7 april 2011 i Malmö [ heldag : tvådagarskurs ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » Konkurrensklausuler | » Processrätt

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Blendow Institute

     Hemsida    08-579 366 00    Mejla

Plats : Malmö

Ämne : Arbetsrätt | Konkurrensklausuler | Processrätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

På denna tvådagarskurs tas det upp sådana frågor som i praktiken ofta förekommer i arbetsrättslig rådgivningsverksamhet. Det gäller, förutom frågor omkring avslutandet av anställningar, frågor om omreglering av anställningsvillkor och omplacering av anställda samt konkurrensklausuler och övergång av verksamhet. Det görs också en ordentlig genomgång av förfarandet i arbetsrättsliga tvister, inklusive tidsfristerna, från fackliga tvisteförhandlingar till processen i Arbetsdomstol eller inför skiljenämnd.

Den som redan har grundläggande kunskaper i arbetsrätt kommer att få störst utbyte av denna kurs. Kursen innehåller inte någon allmän genomgång av arbetsrätten utan avsikten är att mer ingående behandla, förutom processen i arbetsrättsliga tvister, vissa utvalda arbetsrättsliga frågor som i praktiken upplevs som besvärliga.

 Som deltagare får du kunskap om:

  • Arbetsrättsliga frågeställningar som ofta kommer upp i praktiken.
  • Hur man omreglerar anställningsvillkor, hanterar övergång av verksamhet och uppsägningar.
  • Hur man för processer i arbetsrättsliga tvister.
Målgrupp: Advokater, förbundsjurister, bolagsjurister, personalchefer och andra som arbetar med arbetsrättsliga frågor och processer. 
Dag 1

Dag 2

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version