Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Arbetsrättsliga spörsmål

måndagen den 14 maj 2012 i Stockholm [ heldag : tvådagarskurs ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » Konkurrensklausuler

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Blendow Institute

     Hemsida    08-579 366 00    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt | Konkurrensklausuler

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

På denna tvådagarskurs tas det upp sådana frågor som i praktiken ofta
förekommer i arbetsrättslig rådgivningsverksamhet. Det gäller, förutom
frågor omkring avslutandet av anställningar, frågor om omreglering av
anställningsvillkor och omplacering av anställda, arbetstagarbegreppet,
möjligheterna att kontrollera anställda och arbetssökande samt
konkurrensklausuler och övergång av verksamhet.

Den som redan har grundläggande kunskaper i arbetsrätt kommer att
få störst utbyte av denna kurs. Kursen innehåller inte någon allmän
genomgång av arbetsrätten utan avsikten är att mer ingående behandla vissa utvalda arbetsrättsliga frågor som i praktiken upplevs som besvärliga.

Som deltagare får du kunskap om:

Målgrupp: Personalchefer och andra chefer och handläggare som arbetar med arbetsrättsliga frågor.

Dag 1

Dag 2

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version