: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Arbetsrättsliga nyheter och praktiska utmaningar

tisdagen den 20 mars 2012 i Stockholm [ heldag : tvådagarskurs ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » Konkurrensklausuler

Föreläsare : Sören Öman Gudmund Toijer

Arrangör : Blendow Institute

     Hemsida    08-579 366 00    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt | Konkurrensklausuler

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

På denna tvådagarskurs tas det upp nyheter och sådana frågor som i praktiken ofta förekommer i arbetsrättslig rådgivningsverksamhet. Det gäller, förutom frågor omkring avslutandet av anställningar, frågor om omreglering av anställningsvillkor och omplacering av anställda samt konkurrensklausuler och övergång av verksamhet.

Den jurist som redan har grundläggande kunskaper i arbetsrätt kommer att få störst utbyte av denna kurs. Kursen innehåller inte någon allmän genomgång av arbetsrätten utan avsikten är att mer ingående behandla, förutom nyheter, vissa utvalda arbetsrättsliga frågor som i praktiken upplevs som besvärliga. Tillfälle till frågor kommer att finnas.

Som deltagare får du kunskap om:

Målgrupp: Advokater, förbundsjurister, bolagsjurister och andra jurister som arbetar med arbetsrättsliga frågor.

Dag 1

Arbetsrättsliga nyheter

Nya vägledande arbetsrättsliga rättsfall

Övergång av verksamhet

Arbetsrätt och sociala medier

Dag 2

Omreglering av anställningsvillkoren & omplacering

Arbetstagarbegreppet och undantagen från anställningsskyddslagen

Avskedande och uppsägning av personliga skäl

Uppsägning på grund av arbetsbrist & turordning

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 505 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.