: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Arbetsrättsliga nyheter 2015

tisdagen den 20 oktober 2015 i Stockholm [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt

Föreläsare : Sören Öman Gudmund Toijer

Arrangör : Blendow Institute

     Hemsida    08-579 366 00    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

På denna kurs tas det upp nyheter på det arbetsrättsliga området. Ambitionen är förutom att ge en uppdatering om nya lagar, förslag och rättsfall att sätta dessa i ett sammanhang, dvs. att berätta om bakgrunden så att det klart framgår vad som är nytt och betydelsefullt. Det görs också ett försök att spegla allmänna trender i den arbetsrättsliga utvecklingen.

Som deltagare får du kunskap om:

Målgrupp: Advokater, förbundsjurister, bolagsjurister och andra jurister som arbetar med arbetsrättsliga frågor.

Kursprogram

Arbetsrättsliga nyheter (GT)

– Nya lagar och viktigare lagändringar

– Nya lagförslag

– Pågående utredningar

– På gång inom EU

Nya vägledande arbetsrättsliga rättsfall (SÖ)

– Viktigare domar från främst Arbetsdomstolen

– Eventuella avgöranden från andra instanser av arbetsrättslig betydelse

Perspektiv på arbetsrätten (GT & SÖ)

– Hur har arbetsrätten utvecklats och vart är den på väg?

– Urskiljbara trender

– Möjlighet till frågor och diskussion

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 502 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.