: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Arbetsrättsliga nyheter 2014

fredagen den 9 maj 2014 i Stockholm [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt

Föreläsare : Sören Öman Gudmund Toijer

Arrangör : Blendow Institute

     Hemsida    08-579 366 00    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

På denna kurs tas det upp nyheter på det arbetsrättsliga området. Ambitionen är förutom att ge en uppdatering om nya lagar, förslag och rättsfall att sätta dessa i ett sammanhang, dvs. att berätta om bakgrunden så att det klart framgår vad som är nytt och betydelsefullt. Det görs också ett försök att spegla allmänna trender i den arbetsrättsliga utvecklingen.

Som deltagare får du kunskap om:

Målgrupp: Advokater, förbundsjurister, bolagsjurister och andra jurister som arbetar med arbetsrättsliga frågor.

Kursprogram

Arbetsrättsliga nyheter (GT)

–Nya lagar och viktigare lagändringar

–Nya lagförslag

–Pågående utredningar

–På gång inom EU

Nya vägledande arbetsrättsliga rättsfall (SÖ)

–Viktigare domar från främst Arbetsdomstolen

–Eventuella avgöranden från andra instanser av arbetsrättslig betydelse

Perspektiv på arbetsrätten (GT & SÖ)

–Hur har arbetsrätten utvecklats och vart är den på väg?

–Urskiljbara trender

–Möjlighet till frågor och diskussion

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 505 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.