Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Arbetsrättsliga nyheter 2013

torsdagen den 17 oktober 2013 i Stockholm [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt

Föreläsare : Sören Öman Gudmund Toijer Lars Lunning

Arrangör : Blendow Institute

     Hemsida    08-579 366 00    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

På denna kurs tas det upp nyheter på det arbetsrättsliga området. Ambitionen är förutom att ge en uppdatering om nya lagar, förslag och rättsfall att sätta dessa i ett sammanhang, dvs. att berätta om bakgrunden så att det klart framgår vad som är nytt och betydelsefullt. Det görs också ett försök att spegla allmänna trender i den arbetsrättsliga utvecklingen.

Som deltagare får du kunskap om:

Målgrupp: Advokater, förbundsjurister, bolagsjurister och andra jurister som arbetar med arbetsrättsliga frågor.

Perspektiv på arbetsrätten (SÖ & GT)
Hur har arbetsrätten utvecklats och vart är den på väg?
Kommentarer kring ny praxis
Urskiljbara trender

Arbetsrättsliga nyheter (GT)
Nya lagar och viktigare lagändringar
Nya lagförslag
Pågående utredningar
På gång inom EU

Nya vägledande arbetsrättsliga rättsfall (SÖ)
Viktigare domar från främst Arbetsdomstolen
Eventuella avgöranden från andra instanser av arbetsrättslig betydelse

OBS att Lars Lunning som skulle ha medverkat på kursen har fått förhinder.

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version