Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Arbetsrättslig fördjupning för jurister

onsdagen den 19 oktober 2011 i Stockholm [ tvådagarskurs ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » Konkurrensklausuler

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Blendow Institute

     Hemsida    08-579 366 00    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt | Konkurrensklausuler

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

På denna tvådagarskurs tas det upp sådana frågor som i praktiken ofta
förekommer i arbetsrättslig rådgivningsverksamhet. Det gäller, förutom
frågor omkring avslutandet av anställningar, frågor om omreglering av
anställningsvillkor och omplacering av anställda samt konkurrensklausuler och övergång av verksamhet.

Den jurist som redan har grundläggande kunskaper i arbetsrätt
kommer att få störst utbyte av denna kurs. Kursen innehåller inte
någon allmän genomgång av arbetsrätten utan avsikten är att mer
ingående behandla vissa utvalda arbetsrättsliga frågor som i praktiken
upplevs som besvärliga.

Som deltagare får du kunskap om:
Målgrupp: Advokater, förbundsjurister, bolagsjurister och andra jurister som arbetar med arbetsrättsliga frågor.
Dag 1

Dag 2

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version