: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Arbetsrätten vid upphörande eller förändring av tjänst

tisdagen den 27 september 2005 i Stockholm [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt

Föreläsare : Sören Öman Karl-Fredrik Björklund

Arrangör : Jure Utbildning

     Hemsida    08-662 00 72

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Kursen är praktiskt inriktad. Lagregler och rättsfall gås igenom, medan kollektivavtalsregler bara kommer att beröras undantagsvis. De arbetsrättsliga reglerna tydliggörs genom att olika praktikfall löses med hjälp av det arbetsrättsliga regelverket.

Som deltagare får du möjlighet att ställa frågor till kursledarna och diskutera med andra
deltagare.

Arbetsrättskursen vänder sig till personalhandläggare, chefer, bolags- och förbundsjurister,
advokater samt andra som sysslar med personalfrågor.

Inledning (Sören Öman)

Avskedande och uppsägning av personliga skäl (Sören Öman och Karl-Fredrik
Björklund)

Arbetsbristuppsägning och turordning (Sören Öman och Karl-Fredrik Björklund)

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 502 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.