Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Arbetsrätt – Sociala medier, visselblåsare och integritet

fredagen den 29 november 2013 i Stockholm [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » It-rätt | » Yttrandefrihet

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Fakultetskurser

     Hemsida    08-41 003 006    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt | It-rätt | Yttrandefrihet

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Får en anställd skriva vad som helst på sin privata Facebook-sida?

Yttrandefriheten i arbetslivet har länge varit omdiskuterad. På senare tid är det särskilt sociala medier och visselblåsare som slår larm om upplevda missförhållanden som varit aktuella. Det har på senare år tillkommit en del praxis som klargör vad som gäller. Det är fråga om domar från Arbetsdomstolen och Europadomstolen samt yttranden från JO. En offentlig utredning om privatanställdas meddelarfrihet i offentligt finansierad verksamhet väntas inom kort lägga fram sina förslag. En annan offentlig utredning ser över frågan om stärkt skydd för anställda som slår larm.

Även den personliga integriteten i arbetslivet har länge varit uppmärksammad. Området upplevs som krångligt, eftersom det inte finns någon samlad lagstiftning. I stället är man hänvisad till ett antal vägledande avgöranden från Arbetsdomstolen, JO, Europadomstolen och Datainspektionen samt spridda bestämmelser i olika lagar, t.ex. personuppgiftslagen, kameraövervakningslagen, regeringsformen, Europakonventionen, brottsbalken m.fl. En ny kameraövervakningslag trädde i kraft den 1 juli 2013.

På denna kurs reder vi ut vad som kan anses gälla i dag mot bakgrund av senare års praxis. Du får också kunskap om de senaste utredningarna på området.

Yttrandefriheten i arbetslivet

Särskilt om visselblåsare och sociala medier

Integriteten i arbetslivet

Personuppgifter i arbetslivet

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version