: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Arbetsrätt – Sociala medier, vissel­blåsare och integritet

fredagen den 13 april 2018 i Stockholm [ heldag  ]

Kommande kurstillfälle :

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » It-rätt | » Yttrandefrihet

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Fakultetskurser

     Hemsida    08-41 003 006    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt | It-rätt | Yttrandefrihet

Anmäl dig hos arrangören! ( Klicka här )

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Vad gäller och senaste nytt – Ny lagstiftning om skydd för visselblåsare och meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet och flera andra lagförslag på gång

Får en anställd skriva vad som helst på sin privata Facebook-sida?

Yttrandefriheten i arbetslivet har länge varit omdiskuterad. På senare tid är det särskilt sociala medier och visselblåsare som slår larm om upplevda missförhållanden samt meddelarfrihet för anställda i offentligt finansierad verksamhet som varit aktuella. Det har på senare år tillkommit en del praxis som klargör vad som gäller. Det är fråga om domar från Arbetsdomstolen och Europadomstolen samt yttranden från JO. Det har också kommit ny lagstiftning på området. Lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden trädde i kraft den 1 januari 2017. Lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter (skola, vård och omsorg) trädde i kraft den 1 juli 2017. Redan innan lagen trädde i kraft föreslogs det att den skulle utvidgas till att omfatta även bl.a. anställda inom kollektivtrafiken (SOU 2017:41). Nu har regeringen också föreslagit att anställda vid fristående skolor ska få ett förstärkt meddelarskydd från den 1 juli 2019 (lagrådsremiss 2018‑02‑15). En ny EU-anpassad lag om företagshemligheter har föreslagits (lagrådsremiss 2018‑02‑08).

Även den personliga integriteten i arbetslivet har länge varit uppmärksammad. Området upplevs som krångligt, eftersom det inte finns någon samlad lagstiftning. I stället är man hänvisad till ett antal vägledande avgöranden från Arbetsdomstolen, JO, Europadomstolen och Datainspektionen samt spridda bestämmelser i olika lagar, t.ex. från den 25 maj 2018 dataskyddsförordningen, kameraövervakningslagen, regeringsformen, Europakonventionen, brottsbalken m.fl. En ny kamerabevakningslag har föreslagits (SOU 2017:55). En offentlig utredning har lämnat förslag om registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48).

På denna kurs reder vi ut vad som kan anses gälla i dag mot bakgrund av senare års praxis. Du får också kunskap om de senaste lagstiftningsnyheterna och utredningarna på området.

Yttrandefriheten i arbetslivet

Särskilt om visselblåsare och sociala medier

Integriteten i arbetslivet

Personuppgifter i arbetslivet

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 505 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.