Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Arbetsrätt – Det nya anställningsskyddet

torsdagen den 26 oktober 2023 i Lund [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Lunds domarakademi

Plats : Lund

Ämne : Arbetsrätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Sören Öman berättar om de omfattande ändringar i anställningsskyddslagen som började tillämpas i oktober 2022. Fokus ligger på avslutande av anställning, men även övriga ändringar berörs, såsom hyvling (sänkning) av arbetstid, särskild visstidsanställning och att kundföretag får vissa nya skyldigheter mot inhyrda arbetstagare. De sakliga skälen för avskedande och uppsägning tas upp, liksom omplaceringsskyldigheten.

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen. Han har arbetat länge med arbetsrätt och skrivit flera böcker och offentliga utredningar, bl.a. en kommentar till anställningsskyddslagen och en sammanställning av rättspraxis om anställningsskydd. Han anlitas ofta som föredragshållare och skiljeman.

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version