: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Arbetsrätt – Avslutande av anställning och konkurrens från tidigare medarbetare

onsdagen den 6 september 2017 i Lund [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » Konkurrensklausuler

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Lunds domarakademi

Plats : Lund

Ämne : Arbetsrätt | Konkurrensklausuler

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Sören Öman berättar om avslutande av anställning och konkurrens från tidigare medarbetare. De sakliga grunderna för avskedande och uppsägning tas upp, liksom omplaceringsskyldigheten. Konkurrensklausuler och interimistiska beslut för att få slut på konkurrens berörs också.

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 502 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.