: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Arbetslivets juridik: Omreglering av anställningsvillkor & Arbetsgivarens arbetsledningsrätt

tisdagen den 27 mars 2007 i Stockholm

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Fakultetskurser

     Hemsida    08-41 003 006    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

I detta avsnitt behandlar vi frågan om omreglering av anställningsvillkor. Vad innebär uppsägning för omreglering av ett anställningsavtal? Har en arbetsgivare rätt att ensidigt ta tillbakaen förmån t.ex. subventionerad lunch eller fri bil? Arbetsgivarens arbetledningsrätt och gränserna för denna går vi också igenom.

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 505 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.