Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Anställningsskyddet & Tvister och processföring inom arbetsrätten

fredagen den 9 november 2012 i Stockholm [ heldag : tvådagarskurs ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » Processrätt

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Blendow Institute

     Hemsida    08-579 366 00    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt | Processrätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

På denna kurs tas det upp sådana frågor kring anställningsskyddet som i praktiken ofta förekommer i arbetsrättslig rådgivningsverksamhet. Det gäller, förutom frågor omkring avslutandet av anställningar, frågor om omreglering av anställningsvillkor och omplacering av anställda samt vilka som betraktas som arbetstagare respektive företagare. Det görs också en ordentlig genomgång av förfarandet i arbetsrättsliga tvister, inklusive tidsfristerna, från fackliga tvisteförhandlingar till hur processen i Arbetsdomstol går till.

Den som redan har grundläggande kunskaper i arbetsrätt kommer att få störst utbyte av denna kurs. Kursen innehåller inte någon allmän genomgång av alla bestämmelser i anställningsskyddslagen, utan avsikten är att mer ingående behandla, förutom processen i arbetsrättsliga tvister, vissa utvalda frågor om anställningsskyddet som i praktiken upplevs som besvärliga.

Som deltagare får du kunskap om:

Målgrupp: Advokater, förbundsjurister, bolagsjurister och andra jurister som arbetar med arbetsrättsliga frågor.

Dag 1 – Anställningsskyddet

Dag 2 – Tvister och processföring inom arbetsrätten

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version