Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Anställning och uppsägning – Arbetsgivarens handlingsutrymme och möjligheter

tisdagen den 13 maj 2008 i Stockholm [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt

Föreläsare : Sören Öman Jonas Malmberg Karl-Fredrik Björklund

Arrangör : Jure Utbildning

     Hemsida    08-662 00 72

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Företag, myndigheter och andra organisationer har ett starkt intresse av att kunna anpassa arbetskraften till varierande behov. Detta handlar dels om att variera arbetskraftens storlek, dels om att kunna förfoga över arbetskraftens sammansättning, dvs. att behålla eller rekrytera just de personer man anser sig ha behov av. Den arbetsrättsliga regleringen sätter på olika sätt ramar för hur detta skall få gå till. Reglerna syftar primärt till att skapa trygghet för de anställda. Blir det tvist i efterhand måste arbetsgivaren ofta kunna bevisa vad som hänt och hur man resonerat och agerat. Annars riskerar man bl.a. skadestånd och dåligt rykte. Det ställer stora krav på att göra rätt från början och att dokumentera. Genom kursen vill vi visa att regleringen ger ett betydande handlingsutrymme för arbetsgivarna, men att detta förutsätter en transparent personalpolitik och dialog med arbetstagare och fack.

Syftet med kursen är att beskriva reglerna om anställning och uppsägning ur ett
arbetsgivarperspektiv och att visa hur man, enligt den arbetsrättsliga regleringen, bör gå till väga när man anpassar arbetskraften till varierande behov. Under kursen går vi igenom hur den som har att hantera anställningar och anställda bör agera i praktiken för att göra rätt och samtidigt skaffa dokumentation som kan visa sig nödvändig. Vi tar bl.a. upp hur man bör göra vid anställning och befordran för att undvika olaglig diskriminering och hur man bör göra vid arbetstagares misskötsamhet, sjukdom och alkohol- och drogproblem. Vi går igenom de nya reglerna i anställningsskyddslagen om tidsbegränsade anställningar och information.

Genom att deltagarna delas in i två grupper för att gå igenom praktikfall finns det goda möjligheter att ställa frågor och diskutera.

Kursen vänder sig till chefer, personalhandläggare och andra som sysslar med eller ger råd om rekrytering, arbetsledning eller uppsägning av personal samt till advokater, verks-, bolags-, kommun- och förbundsjurister som vill ha en genomgång av hur reglerna bör påverka den praktiska hanteringen. Kursen vänder sig till den som verkar i såväl privat som offentlig verksamhet.

Anställning

Behov av tillfällig arbetskraft eller att pröva arbetstagare

Anställa

Alternativen till anställning

Urval vid anställning och befordran

Att tänka på vid anlitande av arbetskraft

Arbete med praktikfall i halvgrupper

Uppsägning

Uppsägning av personliga skäl

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Att tänka på vid uppsägning

Arbete med praktikfall i halvgrupper

Avslutning och gemensam frågestund

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version