: : Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Anställdas integritet, yttrande- och meddelarfrihet i kommunal verksamhet

onsdagen den 27 maj 2015 i Göteborg [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » Offentlighet & sekretess | » Yttrandefrihet

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : Göteborgsregionens kommunalförbundKommun / Landsting

     Hemsida    031-335 53 64    Mejla

Plats : Göteborg

Ämne : Arbetsrätt | Offentlighet & sekretess | Yttrandefrihet

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Frågor om integriteten i arbetslivet har diskuterats länge. Olika lagförslag om integritetsskydd i arbetslivet har lagts fram, senast ett om restriktioner för att begära utdrag ur belastningsregistret. På den offentliga sidan gäller särskilda regler enligt grundlag och Europakonventionen förutom den allmänna principen om att arbetsgivaren måste hålla sig till god sed på arbetsmarknaden. Även personuppgiftslagen reglerar möjligheterna till övervakning och kontroll av anställda.

Att yttra sig i massmedier eller att lämna upplysningar och tips till dem är en grundlagsskyddad rättighet som gäller också för anställda. Anställda i kommunal verksamhet får till och med i viss utsträckning lämna ut sekretessbelagda uppgifter på det sättet. Det är inte alldeles lätt att hålla reda på när skyddet gäller och vilka sekretessbelagda uppgifter som får spridas på vilket sätt. Det har föreslagits att även privatanställda i offentligt finansierad verksamhet inom skola, vård och omsorg ska få meddelarfrihet.

De skyddade yttranden som anställda i kommunal verksamhet gör kan ibland ställa till med störningar i verksamheten eller leda till bristande förtroende eller samarbetssvårigheter. Huvudregeln är att den kommunale arbetsgivaren inte får hindra eller ingripa. Det är inte heller lätt att bedöma vad arbetsgivaren faktiskt får och kan göra.

Under denna kurs reder Sören Öman ut begreppen.

Arbetstagares personliga integritet i kommunal verksamhet

Yttrande- och meddelarfrihet i kommunal verksamhet

 • Skyddet för yttrandefriheten i regeringsformen och Europakonventionen
 • Den särskilda yttrande- och meddelarfriheten i förhållande till vissa medier (tidningar, radio, tv, vissa webbsidor etc.)
 • Förhållandet till sekretesslagstiftningen
 • Förbudet mot att hindra och mot att ingripa för att någon utnyttjat yttrande- eller meddelarfriheten
 • Särskilt om kommunala företag och kommunala entreprenader
 • När kan uppsägning, omplacering eller andra arbetsrättsliga åtgärder bli aktuella?
 • Dela :

  » Se alla kommande föredrag av Sören Öman

  Sören Öman
  » CV
  » Föredrag
  » Skrifter

  Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 505 före­drag sedan 2004).

  Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.