: : Hållna föredrag:

Föredragshållare med mikrofon

Föredrag av Sören Öman :

Anställdas integritet, yttrande- och meddelarfrihet i kommunal verksamhet

maj
27
Föredrag avSören Öman
Sören Öman
» CV
» Alla kommande föredrag
» Skrifter

Göteborg [ heldag ] [ publikt ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » Offentlighet & sekretess | » Yttrandefrihet

Föreläsare :

Arrangör : Göteborgsregionens kommunalförbund & Kommun / Landsting 031-335 53 64

Plats : Göteborg

Ämne : Arbetsrätt | Offentlighet & sekretess | Yttrandefrihet

Har hållits 4 gånger i Göteborg och Örebro och Malmö:

Frågor om integriteten i arbetslivet har diskuterats länge. Olika lagförslag om integritetsskydd i arbetslivet har lagts fram, senast ett om restriktioner för att begära utdrag ur belastningsregistret. På den offentliga sidan gäller särskilda regler enligt grundlag och Europakonventionen förutom den allmänna principen om att arbetsgivaren måste hålla sig till god sed på arbetsmarknaden. Även personuppgiftslagen reglerar möjligheterna till övervakning och kontroll av anställda.

Att yttra sig i massmedier eller att lämna upplysningar och tips till dem är en grundlagsskyddad rättighet som gäller också för anställda. Anställda i kommunal verksamhet får till och med i viss utsträckning lämna ut sekretessbelagda uppgifter på det sättet. Det är inte alldeles lätt att hålla reda på när skyddet gäller och vilka sekretessbelagda uppgifter som får spridas på vilket sätt. Det har föreslagits att även privatanställda i offentligt finansierad verksamhet inom skola, vård och omsorg ska få meddelarfrihet.

De skyddade yttranden som anställda i kommunal verksamhet gör kan ibland ställa till med störningar i verksamheten eller leda till bristande förtroende eller samarbetssvårigheter. Huvudregeln är att den kommunale arbetsgivaren inte får hindra eller ingripa. Det är inte heller lätt att bedöma vad arbetsgivaren faktiskt får och kan göra.

Under denna kurs reder Sören Öman ut begreppen.

Arbetstagares personliga integritet i kommunal verksamhet

 • Skyddet enligt grundlagen och Europakonventionen
 • Vad innebär god sed på arbetsmarknaden i fråga om integritetskänsliga åtgärder?
 • När får arbetsgivaren drogtesta eller begära hälsoundersökning?
 • Får eller ska arbetsgivaren begära att arbetssökande visar upp utdrag ur belastningsregistret?
 • Får man öppna personadresserad post?
 • Kameraövervakning på arbetsplatsen
 • Vad gäller enligt personuppgiftslagen?
  • Får arbetsgivaren läsa arbetstagares e-post eller arbetsdokument?
  • Hur får arbetsgivaren kontrollera att gällande policy för e-post och Internet följs?

Yttrande- och meddelarfrihet i kommunal verksamhet

 • Skyddet för yttrandefriheten i regeringsformen och Europakonventionen
 • Den särskilda yttrande- och meddelarfriheten i förhållande till vissa medier (tidningar, radio, tv, vissa webbsidor etc.)
 • Förhållandet till sekretesslagstiftningen
  • Yttrande i tjänsten eller privat?
 • Förbudet mot att hindra och mot att ingripa för att någon utnyttjat yttrande- eller meddelarfriheten
  • Vad kan/får man göra?
  • Exempel från JO
 • Särskilt om kommunala företag och kommunala entreprenader
 • När kan uppsägning, omplacering eller andra arbetsrättsliga åtgärder bli aktuella?
  • Förhållandet till anställdas lojalitetsplikt
  • Exempel från Arbetsdomstolen
 • Kommande publika föredrag av Sören Öman

  2019-09-19 Datas­kydds­för­ord­ningen (GDPR) – rättslig reglering och praktisk tillämp­ning ( Stockholm VJS / Karnov Group » Hemsida )

  2019-10-10 Det nya dataskyddet – GDPR ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

  2019-10-15 Nationell reglering vid sidan av data­skydds­för­ord­ningen ( Stockholm Fakultetskurser » Hemsida )

  2019-11-14 Avslutande av an­ställ­ning på grund av person­liga skäl eller arbets­brist ( Stockholm Blendow Institute » Hemsida )

  Kommande publika föredrag om yttrandefrihet av Sören Öman

  » Skrifter om arbetsrätt av Sören Öman ( 106 st. )

  Lagen om anställningsskydd – En kommentar av Sören Öman (Karnov Group andra upplagan 2017 & löpande uppdaterad internetkommentar i Lexino)
  Lagen om anställningsskydd – En kommentar av Sören Öman (Karnov Group andra upplagan 2017 & löpande uppdaterad internetkommentar i Lexino)

  Lagen om anställ­nings­skydd – En kommen­tar

  2 uppl. 2017 ( 216 sidor )
  Internet­version 2018
  Karnov Group / Lexino

  Anställningsskyddspraxis av Sören Öman (9 uppl. Jure Förlag 2018)
  Anställningsskyddspraxis av Sören Öman (9 uppl. Jure Förlag 2018)

  Anställ­nings­skydds­praxis

  9 uppl. 2018 ( 576 sidor )
  Talbok 2017
  Jure Förlag

  Kommentar till arbetstvistlagen Sören Öman medverkat i (2 uppl. 2005 Norstedts Juridik)
  Kommentar till arbetstvistlagen Sören Öman medverkat i (2 uppl. 2005 Norstedts Juridik)

  Rätte­gången i arbets­tvister ( medförfattare )

  2 uppl. 2005 ( 383 sidor )
  Talbok 2011
  Norstedts Juridik

  LAS-handboken av Sören Öman och Lars Åhnberg (8 uppl. 2017 Åhnberg Förlag)
  LAS-handboken av Sören Öman och Lars Åhnberg (8 uppl. 2017 Åhnberg Förlag)

  LAS-hand­boken – Lagtext, kommentarer, AD-domar

  8 uppl. 2017 ( 589 sidor )
  Talbok 2014
  Åhnberg Förlag

  AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande av Sören Öman (2 uppl. 2017 Åhnberg Förlag)
  AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande av Sören Öman (2 uppl. 2017 Åhnberg Förlag)

  AD om upp­sägning av person­liga skäl och av­skedande

  2 uppl. 2017 ( 244 sidor )
  Åhnberg Förlag

  AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt av Sören Öman (2 uppl. 2018 Åhnberg Förlag)
  AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt av Sören Öman (2 uppl. 2018 Åhnberg Förlag)

  AD om arbets­brist, tur­ordning och före­trädes­rätt

  2 uppl. 2018 ( 211 sidor )
  Åhnberg Förlag

  AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS av Sören Öman (2015 Åhnberg Förlag)
  AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS av Sören Öman (2015 Åhnberg Förlag)

  AD om skade­stånd, lön och pre­skrip­tion enligt LAS

  2015 ( 110 sidor )
  Åhnberg Förlag

  AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning av Sören Öman (2016 Åhnberg Förlag)
  AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning av Sören Öman (2016 Åhnberg Förlag)

  AD om arbets­tagar­begreppet och tids­begränsad an­ställ­ning

  2016 ( 132 sidor )
  Åhnberg Förlag

  Lärobok i kollektiv arbetsrätt Sören Öman medverkat i
  Lärobok i kollektiv arbetsrätt Sören Öman medverkat i

  Den kollek­tiva arbets­rätten – En läro­bok

  2016 ( 162 sidor )
  Talbok 2017
  Iustus Förlag

  Vad är lagligt? – En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst (Kompetensrådet för utveckling i staten (krus) 2011)
  Vad är lagligt? – En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst (Kompetensrådet för utveckling i staten (krus) 2011)

  Vad är lagligt? – En arbets­rättslig väg­led­ning om sex­köp och porr­konsum­tion i sam­band med statlig tjänst

  2011 ( 50 sidor )
  Kompetensrådet för utveckling i staten (krus)

  Juridiska aspekter på samledarskap – hinder och möjligheter för delat ledarskap (Arbetslivsinstitutet 2005)
  Juridiska aspekter på samledarskap – hinder och möjligheter för delat ledarskap (Arbetslivsinstitutet 2005)

  Juridiska aspekter på samledar­skap – hinder och möjlig­heter för delat ledar­skap

  2005 ( 29 sidor )
  Arbetslivsinstitutet

  Karnov Group
  Karnov Group

  Anställningsskyddslagen – Kommentar på internet

  Uppdateras löpande
  Karnov Group / Lexino

  Blendow Lexnova
  Blendow Lexnova

  Åter­kommande expert­kommen­tarer

  68 st. sedan 2008
  Blendow Lexnova

  » Utredningsbetänkanden om arbetsrätt med Sören Öman ( 14 st. )

  Översyn av lex Laval (SOU 2015:83)
  Översyn av lex Laval (SOU 2015:83)

  Översyn av lex Laval

  SOU 2015:83 ( 450 sidor )
  Arbets­mark­nads­departe­mentet

  Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2011:52)
  Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2011:52)

  Uppdrags­tagare i arbets­lös­hets­för­säkringen

  SOU 2011:52 ( 109 sidor )
  Arbets­mark­nads­departe­mentet

  Flyttningsbidrag och unionsrätten (SOU 2010:26)
  Flyttningsbidrag och unionsrätten (SOU 2010:26)

  Flyttnings­bidrag och unions­rätten

  SOU 2010:26 ( 147 sidor )
  Arbets­mark­nads­departe­mentet

  Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)
  Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)

  Integritets­skydd i arbets­livet

  SOU 2009:44 ( 457 sidor )
  Arbets­mark­nads­departe­mentet

  Avgifter inom arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2008:83)
  Avgifter inom arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2008:83)

  Avgifter inom arbets­lös­hets­för­säkringen

  SOU 2008:83 ( 103 sidor )
  Arbets­mark­nads­departe­mentet

  Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (SOU 2008:54)
  Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (SOU 2008:54)

  Obligatorisk arbets­lös­hets­för­säkring

  SOU 2008:54 ( 535 sidor )
  Arbets­mark­nads­departe­mentet

  Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald (SOU 2005:115)
  Avidentifiera jobbansökningar – en metod för mångfald (SOU 2005:115)

  Avidentifiera jobb­an­sök­ningar – en metod för mång­fald

  SOU 2005:115 ( 147 sidor )
  Finans­departe­mentet

  Ändringar i Arbetsgivarverkets instruktion (Ds 2004:33)
  Ändringar i Arbetsgivarverkets instruktion (Ds 2004:33)

  Ändringar i Arbets­givar­verkets instruk­tion

  Ds 2004:33 ( 101 sidor )
  Finans­departe­mentet

  Yttrandefrihet för privatanställda (Ds 2001:9)
  Yttrandefrihet för privatanställda (Ds 2001:9)

  Yttrandefrihet för privat­anställda

  Ds 2001:9 ( 182 sidor )
  Justitie­departe­mentet

  Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa (SOU 1995:2)
  Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa (SOU 1995:2)

  Arbetsföretag – En ny möjlig­het för arbets­lösa

  SOU 1995:2 ( 79 sidor )
  Arbets­mark­nads­departe­mentet

  Arbetsrättsliga utredningar – Bakgrundsmaterial utarbetat av sekretariatet vid 1992 års arbetsrättskommitté (SOU 1994:141)
  Arbetsrättsliga utredningar – Bakgrundsmaterial utarbetat av sekretariatet vid 1992 års arbetsrättskommitté (SOU 1994:141)

  Arbetsrättsliga utred­ningar – Bak­grunds­material utarbetat av sekre­tariatet vid 1992 års arbets­rätts­kommitté

  SOU 1994:141 ( 628 sidor )
  Arbets­mark­nads­departe­mentet

  Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar – EU och den svenska arbetsrätten (SOU 1994:141)
  Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar – EU och den svenska arbetsrätten (SOU 1994:141)

  Övergång av verksamheter och kollek­tiva upp­säg­ningar – EU och den svenska arbets­rätten

  SOU 1994:83 ( 193 sidor )
  Arbets­mark­nads­departe­mentet

  Ny anställningsskyddslag (SOU 1993:32)
  Ny anställningsskyddslag (SOU 1993:32)

  Ny anställningsskyddslag

  SOU 1993:32 ( 1 074 sidor )
  Arbets­mark­nads­departe­mentet

  » Om Sören Öman