Hem: Föredrag av Sören Öman: Hållna föredrag:

Föredrag av Sören Öman :

Angrepp från anställda på företagets hemligheter och renommé

torsdagen den 10 december 2015 i Stockholm [ heldag  ]

Kommande föredrag av Sören Öman om :

» Arbetsrätt | » Företagshemligheter | » Konkurrensklausuler | » Yttrandefrihet

Föreläsare : Sören Öman

Arrangör : JUC / Norstedts Juridik (VJS / Karnov Group)

     Hemsida    08-40 06 54 10    Mejla

Plats : Stockholm

Ämne : Arbetsrätt | Företagshemligheter | Konkurrensklausuler | Yttrandefrihet

Dela :

Kommande publika föredrag av Sören Öman :

Att skydda företagskritisk information och företagets rykte på marknaden har blivit allt viktigare med framväxten av kunskapsföretag. Anställda eller före detta anställda kan utnyttja företagets information för konkurrens. Anställda kan också yttra sig i sociala medier på ett sätt som får negativa verkningar för företagets rykte och konkurrensförmåga. Samtidigt inför alltfler företag system för Whistleblowing. Frågorna är ständigt aktuella, men nu har det också kommit ny vägledande praxis om privatanställdas yttrandefrihet från både Arbetsdomstolen och Europadomstolen och om företagshemligheter från Arbetsdomstolen. Frågan om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet har utretts igen och det har kommit utredningsförslag om skydd för anställda som slår larm (visselblåsare).

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar.

Dela :

» Se alla kommande föredrag av Sören Öman

Sören Öman
» CV
» Föredrag
» Skrifter

Sören Öman an­litas ofta som före­drags­hållare / ut­bildare av både pro­fessionella ut­bild­nings­organ, såsom kurs­före­tag och aka­demiska institu­tioner, och privata före­tag, t.ex. advokat­byråer och inter­nationella koncerner, stat­liga myndig­heter, kommuner och lands­ting samt in­tresse­organisa­tioner (totalt 559 före­drag sedan 2004).

Sören Öman är ord­förande i Arbets­domstolen. Han är också skilje­man, före­läsare och för­fattare. Han har lång er­faren­het från ar­bete i Regerings­kansliet och om­fattande erfaren­het av ut­red­ningar inom olika juridiska om­råden, såsom arbets­rätt och data­skydd.

Exit mobile version